Gramàtica

Adjectius

Formació del gènere (masculí, femení)

Formació del nombre (singular, plural)

Determinants

Adjectius interrogatius

Article definit

Article indefinit

Article personal

Demostratius

Numerals (les hores)

Numerals cardinals (quantitat exacta)

Numerals ordinals (ordre)

Possessius

Indefinits

Preposicions

Preposició a

Preposició amb

Preposició de

Preposició en

Preposició des de

Preposició fins a

Preposició per

Pronoms

Col·locació dels pronoms

Col·locació dels pronoms en el pretèrit perfet perifràstic

Pronom de lloc

Pronoms de complement directe

Pronoms de complement indirecte

Pronoms interrogatius

Pronoms personals forts

Pronoms reflexius

Quantitatius

Quantitatius

Situacionals

Situacionals

Substantius

Formació del gènere (masculí, femení)

Formació del nombre (singular, plural)

Temporals

Temporals amb futur

Temporals amb present

Temporals amb pretèrit perfet perifràstic

Temporals amb pretèrit indefinit

Variacions

So de la /k/

So de la /s/

So de la /g/

So de la /ʒ/

Verbs

Agradar

Conjugacions

Futur

Futurs irregulars

Gerundi

Imperatiu

Participis irregulars

Participis regulars

Perífrasis verbals

Present (acabar-haver)

Present (menjar-voler)

Present (models regulars)

Pretèrit indefinit

Pretèrit perfet perifràstic

Ser i haver-hi

Verbs irregulars

Verbs regulars

Present

Anar (present)

Estimar-se més (present)

Poder (present)

Preferir (present)

Tres usos del verb agradar

Futurs regulars